Opšti uslovi korišćenja Find Loyalty

1. Kompanija Simula d.o.o. Novi Sad, (u daljem tekstu Simula), Bulevar Oslobođenja 5, Novi Sad, matični broj: 21249939, PIB: 109827697, je vlasnik i izdavalac Find Loyalty mobilne aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu Find Loyalty Aplikacija) kao i Find Loyalty WEB Portala http://www.findloyalty.biz/ (u daljem tekstu Find Loyalty WEB Portal).

2. Svako punoletno fizičko lice koje popuni Elektronsku Pristupnicu u okviru Find Loyalty Aplikacije ili Find Loyalty WEB Portala (u daljem tekstu Elektronska Pristupnica), sa svim neophodnim podacima u svoje lično ime, ili se uloguje putem Facebook javnog profila, pristaje na Opšte uslove korišćenja Find Loyalty i može da koristi sve funkcije Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala.

3. Kompanija Simula ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u Elektronskoj Pristupnici koja predstavlja sastavni deo Opštih uslova korišćenja Find Loyalty. Kompanija Simula se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima Find Loyalty, kao i podatke o transakcijama iste čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti za svoje potrebe i potrebe partnera Find Loyalty koji su označeni na Find Loyalty WEB Portalu, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Ažuran spisak eksternih partnera sa kojima je kompanija Simula zaključila poseban Ugovor o partnerstvu u Find Loyalty, kod kojih je moguće koristiti Find Loyalty Aplikaciju, dostupan je na Find Loyalty WEB Portalu, kao i u ostalim Find Loyalty promotivnim materijalima.

4. Korisnik podataka, Rukovalac podataka i Obrađivač podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, je kompanija Simula.

5. Obrađivač podataka u smislu čuvanja i skladištenja podataka, prema odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti, je kompanija Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Podaci Korisnika Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala se čuvaju/skladište na Microsoft Cloud platformi Azure (https://azure.microsoft.com/) prema dostupnom industrijskom standardu https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/GDPR.

6. Kompanija Simula kao vlasnik Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala, zadržava pravo da u svakom trenutku i bez dodatne najave, povuče Find Loyalty Aplikaciju i/ili i Find Loyalty WEB Portal iz upotrebe, kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja Find Loyalty, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku na web sajtu https://findloyalty.biz/terms/ i u okviru same Find Loyalty Aplikacije.

7. Find Loyalty Aplikaciju i Find Loyalty WEB Portal može koristiti samo registrovani Korisnik Find Loyalty čije se obavezni podaci (ime i prezime, datum rođenja, broj mobilnog telefona, pol) nalaze u Zbirci podataka „Evidencija korisnika Find Loyalty platforme“ koja je registrovana kod Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom. Kompanija Simula kao vlasnik Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala zadržava pravo, da u svakom trenutku proveri identitet Korisnika Find Loyalty, putem pozivanja registrovanog mobilnog telefona Korisnika Find Loyalty i provere obaveznih podataka.

8. Korisnik Find Loyalty može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da Rukovaocu Podataka nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.

9. Rukovalac, Obrađivač i Korisnik podataka o Korisniku Find Loyalty podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

10. Korisnik Find Loyalty je saglasan da kompanija Simula sve podatke koji se nalaze u okviru Elektronske Pristupnice, odnosno do kojih je došla preko Find Loyalty WEB Portala, socijalnih mreža i Find Loyalty Aplikacija, a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka, dostavljanja marketing sadržaja putem Find Loyalty WEB Portala, socijalnih mreža i Find Loyalty Aplikacija, odnosno isporuku kupljene/naručene robe preko Find Loyalty WEB Portala i Find Loyalty Aplikacija.

11. Korisnici Find Loyalty koji nisu u periodu od 6 meseci imali ni jednu transakciju u okviru Find Loyalty mogu biti isključeni, odnosno takvi Korisnici Find Loyalty jedino na pisani zahtev poslat na office@findloyalty.biz mogu biti uključeni ponovo u Find Loyalty.

12. Korisnik Find Loyalty bilo kakvu primedbu/sugestiju može da prijavi slanjem mail-a na help@findloyalty.biz.

13. Svako neovlašćeno korišćenje, pokušaj reverznog inženjeringa ili zloupotreba Find Loyalty WEB Portala i/ili Find Loyalty Aplikacije biće sankcionisano u skladu sa Zakonskim aktima i povlači trajno oduzimanje prava korišćenja Find Loyalty WEB Portala i/ili Find Loyalty Aplikacije.

14. Korisnik Find Loyalty će prilikom instaliranja svake nove verzije Find Loyalty Aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (kamera, NFC čitač i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika Find Loyalty Aplikacije.

15. Korisnik Find Loyalty u svakom trenutku može putem Find Loyalty WEB Portala i/ili Find Loyalty Aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru Elektronske Pristupnice.

16. Korisnik Find Loyalty pristaje na Opšte uslove korišćenja Find Loyalty svojevoljno, bez prinude, pretnje zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje svojeručnom potvrdom na Elektronskoj Pristupnici i Opštim Uslovima korišćenja Find Loyalty.

17. Ova opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 1.1.2019. godine i važiće do donošenja novih.