Politika privatnosti Find Loyalty Mobilne Aplikacije

Izjava o privatnosti

Kompanija Simula d.o.o. Novi Sad, (u daljem tekstu Simula), Čika Stevina 10, Novi Sad, matični broj: 21249939, PIB: 109827697, je vlasnik i izdavalac Find Loyalty mobilne aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu Find Loyalty Aplikacija) kao i Find Loyalty WEB portala http://www.findloyalty.biz/ (u daljem tekstu Find Loyalty WEB portal).

Kompanija Telekom Srbija a.d. (u daljem tekstu Telekom), Takovska 2, Beograd, matični broj: 17162543, PIB: 100002887 ima ekskluzivno pravo da koristi Find Loyalty Aplikaciju i Find Loyalty WEB Portal na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Br. 115 od 08. juna 2019. godine.

Sa ovom izjavom o privatnosti Simula i Telekom obaveštavaju svoje klijente, dobavljače ili osobe koje su na drugi način uključene u obradu ličnih podataka koje Simula obavlja u toku aktivnosti navedenih u ovoj izjavi o privatnosti. Simula i Telekom su odgovorni za sadržaj Find Loyalty Aplikacija i obradu ličnih podataka u vezi sa tim, ukoliko se drugi predstavnik izričito ne poziva na to.

Privatnost korisnika Find Loyalty Aplikacije je od posebnog značaja za kompanije Simula i Telekom. Kompanije Simula i Telekom su posvećene poštovanju Vaše privatnosti i poverljivosti Vaših podataka.

Find Loyalty Aplikacija i Find Loyalty WEB Portal

Simula i Telekom upravljaju Find Loyalty Aplikacijom i Find Loyalty WEB Portalom koji korisnicima nudi mogućnost da koriste loyalty i članske kartice na njihovim „pametnim“ telefonima i dozvoljava krajnjim korisnicima da imaju Power BI izveštaje u pogledu gore pomenutih mogućnosti. Izjavu o privatnosti i uslove korišćenja Find Loyalty Mobilne Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala od strane korisnika i obrade podataka u vezi sa tim možete pronaći na https://findloyalty.biz/mobile-privacy-policy.

Klijenti Find Loyalty Aplikacije mogu, u skladu sa našom izjavom o privatnosti i uslovima korišćenja (https://findloyalty.biz/web-privacy-policy/) i korišćenjem Find Loyalty WEB Portala, objaviti Power BI izveštaje povezane sa Find Loyalty Aplikacijom koja se zatim prikazuje u aplikacijama Power BI korisnika. Lične podatke koje nam klijenti stavljaju na raspolaganje u vezi sa korišćenjem Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala (kao što su e-mail adrese, lokacija korišćenja i sl.) koristi Simula za implementaciju Find Loyalty Aplikacija Servisa koji isporučuje putem Find Loyalty Aplikacije i Find Loyalty WEB Portala.

Korisnik Find Loyalty Aplikacije (u daljem tekstu Korisnik) korišćenjem ili pristupanjem Find Loyalty Aplikacijama pristaje da svojevoljno, bez prinude, pretnje zablude i bilo koje mane volje, na Politiku privatnosti Find Loyalty Mobilne Aplikacije (u daljem tekstu Politika privatnosti).

Kompanije Simula i Telekom ima pravo da prikupljaju, koristi, obrađuju sve podatke koji se prikupljaju u okviru Find Loyalty Aplikacije koji predstavljaju sastavni deo Politike privatnosti. Kompanije Simula i Telekom se obavezuju da će lične podatke o Korisnicima Find Loyalty, kao i podatke o transakcijama iste čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti za svoje potrebe i potrebe partnera Find Loyalty koji su označeni na Find Loyalty WEB portalu, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Ažuran spisak eksternih partnera sa kojima je kompanija Simula zaključila poseban Ugovor o partnerstvu u Find Loyalty, kod kojih je moguće koristiti Find Loyalty mobilnu aplikaciju, dostupan je na Find Loyalty WEB portalu, kao i u ostalim Find Loyalty promotivnim materijalima.

Korisnik može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da Rukovaocu Podataka nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.

Kompanije Simula i Telekom podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Vrste obrade

Prikupljanje podataka, korišćenje, pretraživanje i razvrstavanje radi poboljšanja usluge Find Loyalty Platforme (findloyalty.biz) radi personalizacije iste i ponude proizvoda/usluga prilagođenih kupovnim navikama krajnjih potrošača, odnosno registrovanih članova Find Loyalty-a.

Vrste podataka o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koji se prikupljaju: ime, prezime, adresa (ulica i broj), mesto, poštanski broj, e-mail adresa, Facebook nalog, fiksni telefon, mobilni telefon, datum rođenja, radni status (zaposlen, nezaposlen, penzioner, student/učenik, zemljoradnik), pol (muški/ženski), obrazovni status (srednje obrazovanje, više obrazovanje, visoko obrazovanje, magistar nauka, doktor nauka).

Ne prikupljamo naročito osetljive podatke o ličnosti.

Svrha obrade

Podaci se obrađuju radi pružanja usluge direktnog marketinga kroz poboljšanje ponude Find Loyalty Platforme spram potreba krajnjih potrošača, odnosno korisnika Find Loyalty Platforme.

Pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka

Član 12. stav 2. ZZPL – dozvoljena obrada podataka o ličnosti, bez pristanka lica, u svrhu pripreme zaključenja ugovora odnosno u svrhu ispunjenja obaveza i zaključenja ugovora između rukovaoca i lica na koje se odnose podaci.

Kategorija lica na koje se podaci odnose

Krajnji korisnici Find Loyalty Platforme su sva punoletna lica koja su registrovala svoje mobilne aplikacije preko Find Loyalty Platforme.

Način prikupljanja i čuvanja podataka

Prikupljanje podataka se radi prevashodno preko Find Loyalty Platforma i pripadajućih mobilnih aplikacija (Android i iOS). Svi podaci se čuvaju u elektronskom obliku u sigurnom okruženju Telekom Srbija Data Centar lociranom u Beogradu i u skladu sa najvišim industrijskim standardima koji se odnose na pristup podacima, a koji su implementirani u okviru Telekom Data Centra.

Rok čuvanja i upotrebe podataka

Rok čuvanja i upotrebe podataka je trajan.

Naziv države, odnosno Međunarodne organizacije i stranog korisnika, pravni osnov i svrha unošenja/iznošenja podataka

Svi podaci se nalaze u okruženju Telekom Data Centra gde lokalna (replicirana) baza podataka se čuva u Tier III ANSI data centru kompanije Simula. Podaci korisnika će biti čuvani od strane obrađivača Telekom Srbija.

Preduzete mere zaštite

Svi podaci koji se nalaze u okviru okruženja Telekom Data Centra se štite u skladu sa industrijskim standardom i korišćenjem Active Directory tehnologije za autentifikaciju i autorizaciju pristupa. Svi servisi baza podataka, odnosno aplikativnih servera koriste isključivo AD model autentifikacije i autorizacije kao najviši nivo bezbednosti pristupa podacima i servisima. Ujedno sama infrastruktura podržava sve najvažnije industrijske standarde u oblasti bezbednosti podataka. Sinhronizacija podataka između Telekom Data Centar okruženja i Simula lokalnog data centra u Srbiji se sprovodi korišćenjem SQL Always On replikacije i IPSec tehnologije i uz enkripciju saobraćaja između lokacija.

Sigurnost podataka

Zaštita ličnih podataka vrši se primenom odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera. Ove mere uključuju naročito zaštitu od neovlašćenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, korišćenja i manipulacije.

Bez obzira na napore da se kontinuirano održava adekvatno visok standard brige, ne može se isključiti da informacije koje otkrijete preko nas putem interneta su posmatrane i korišćene od strane drugih osoba.

Imajte na umu da mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost bilo koje vrste za otkrivanje informacija nastalih kao posledica grešaka tokom prenosa podataka koje nisu izazvane od strane nas i/ili neovlašćenog pristupa od strane trećih strana (npr. hakerski napad na e-mail ili telefon, presretanje faksova).

Zalažemo se da osiguramo da se curenje podataka ranije prepozna i da se, ako je primenljivo, po potrebi prijavi našim korisnicima, kao i nadležnom nadzornom organu, pozivajući se na odgovarajuće pogođene kategorije podataka.

Korisnik Find Loyalty je saglasan da kompanije Simula i Telekom sve podatke koji se nalaze u okviru Elektronske Pristupnice, odnosno do kojih su došle preko Find Loyalty WEB portala, socijalnih mreža i Find Loyalty mobilnih aplikacija (Android/iOS), a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, mogu koristiti radi analize prikupljenih podataka, dostavljanja marketing sadržaja putem Find Loyalty WEB portala, socijalnih mreža i Find Loyalty aplikacija, odnosno isporuku kupljene/naručene robe preko Find Loyalty WEB portala i Find Loyalty mobilnih aplikacija.

Korisnik Find Loyalty će prilikom instaliranja svake nove verzije Find Loyalty mobilne aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (kamera, NFC čitač i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika Find Loyalty mobilne aplikacije.

Korisnik Find Loyalty u svakom trenutku može putem Find Loyalty WEB portala i/ili Find Loyalty mobilne aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru Elektronske Pristupnice.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa politikom zaštite podataka Simule,i Telekoma možete nas kontaktirati u bilo koje vreme koristeći dpo@simula.biz

Ova Pravila privatnosti stupaju na snagu 08.07.2019. godine i važiće do donošenja novih.